Skip to content Skip to footer

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ค้า

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ค้า

บริษัท เยอรมัน ออโต้ จำกัด (“เรา”) ตระหนักถึงความสําคัญในความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างของเรา เป็นต้น (รวมเรียกว่า “พันธมิตรทางธุรกิจ” หรือ “คุณ ”) เราจึงได้จัดให้มีประกาศความเป็นส่วนตัวเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของเราในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ที่คุณจะได้รับความคุ้มครองในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ได้กำหนดไว้

 1. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

         ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาโดยที่ข้อมูลนั้นสามารถระบุตัวบุคคลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

          ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (sensitive data) เช่น ข้อมูลศาสนา ข้อมูลด้านสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ ข้อมูลการจดจำใบหน้า) ประวัติอาชญากรรม เป็นต้น

         เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากคุณ เช่น การติดต่อ การทำสัญญา การใช้บริการ เป็นต้น และอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากแหล่งอื่น เช่น บริษัทในเครือ บริษัทอื่น พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานรัฐ เว็บไซต์เครือข่ายสื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น โดยอาจแบ่งประเภทข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังนี้

                    1) รายละเอียดส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด สถานภาพสมรส อาชีพ ตำแหน่งงาน ประเภทธุรกิจ รายได้ ปีที่ทำงาน ข้อมูลที่ระบุในบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง) ใบอนุญาตทำงาน หนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัย ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองบริษัท เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ลายมือชื่อ

                    2) รายละเอียดติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล LINE ID หรือข้อมูลอื่นใดที่คล้ายกัน

                    3) รายละเอียดทางการเงิน เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคาร ใบแจ้งยอดธนาคาร ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม ข้อตกลงการชำระ รายละเอียดสัญญาที่เกี่ยวข้อง

                    4) ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลที่ประมวลผลโดยอาศัยนิติสัมพันธ์ระหว่างเรา (จากการทำสัญญา การทำแบบฟอร์มสำรวจ)

                    5) ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลศาสนา ข้อมูลด้านสุขภาพ (เช่น โรคประจำตัว การแพ้อาหาร) ความพิการ ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ ข้อมูลการจดจำใบหน้า) ประวัติอาชญากรรม

 1. ความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

          เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อเข้าสัญญา เพื่อปฏิบัติตามสัญญา หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่เรา เราอาจจะไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้

          กรณีเราได้รับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นใดของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตัวตนหรือการทำธุรกรรมใด ๆ กับเรา เอกสารที่ได้รับอาจจะมีข้อมูลศาสนาหรือข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวอื่น ๆ เราไม่มีนโยบายจัดเก็บจากคุณ ยกเว้นกรณีที่เรามีฐานทางกฎหมายรองรับ ทั้งนี้ เราจะกำหนดวิธีการจัดการตามแนวทางปฏิบัติและเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต เช่น การปกปิด เป็นต้น

          หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่เรา เช่น ชื่อ นามสกุล รายละเอียดที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อทางธุรกิจ เป็นต้น โปรดแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวนี้แก่บุคคลดังกล่าวเพื่อให้รับทราบประกาศและ/หรือขอความยินยอมตามที่จำเป็น

          เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเท่านั้น เราไม่เจตนาเก็บข้อมูลจากคู่ค้าที่อายุน้อยกว่า 20 ปี โดยไม่มีความยินยอมของผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนด หรือจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถและบุคคลไร้ความสามารถโดยไม่มีความยินยอมของผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย ในกรณีที่เราทราบว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลใดที่อายุน้อยกว่า 20 ปี โดยไม่มีความยินยอมของผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนด หรือจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถและบุคคลไร้ความสามารถโดยไม่มีความยินยอมของผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย ทั้งนี้ โดยไม่ได้ตั้งใจ เราจะทำการลบข้อมูลนั้นทันที หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะหากมีฐานทางกฎหมายอื่นที่นอกเหนือจากความยินยอม หรือดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับข้อมูลดังกล่าวโดยเร็ว

 1. ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

         เราจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ภายใต้ฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้

                   1) ฐานความยินยอม

                    2) ฐานจดหมายเหตุ/สถิติ/วิจัย

                    3) ฐานระงับอันตรายต่อชีวิต เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

                    4) ฐานจำเป็นในการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญา

                    5) ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

                    6) ฐานปฏิบัติตามกฎหมาย

                    7) ฐานข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

                    8) ฐานจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามสิทธิเรียกร้อง การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

                    9) ฐานจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ (ก) บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม (ข) ประโยชน์สาธารณสุข (ค) การคุ้มครองแรงงานและสังคม (ง) การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอื่น (จ) ประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

                    10) ฐานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต

 1. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

          เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

          1) ประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น เพื่อทำธุรกรรมระหว่างคู่ค้า เพื่อปฏิบัติตามสัญญา เพื่อดำเนินตามคำร้องขอ เพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างคู่ค้าเกี่ยวกับสินค้า บริการ และโครงการของเราหรือคู่ค้า

          2) การคัดเลือกคู่ค้า เช่น เพื่อยืนยันตัวตนและสถานะคู่ค้าทางธุรกิจของคุณ เพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานะหรือรูปแบบอื่นใดของการตรวจสอบภูมิหลังหรือการระบุความเสี่ยงในตัวคุณและคู่ค้าทางธุรกิจ (รวมถึงการคัดกรองตามกฎหมายกำหนด และ/หรือรายการคว่ำบาตร) เพื่อประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของคุณและคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อออกคำขอใบเสนอราคาและการประมูล เพื่อทำสัญญากับคุณหรือคู่ค้าทางธุรกิจ

          3) การจัดการข้อมูลคู่ค้า เช่น เพื่อรักษาและอัปเดตฐานข้อมูลคู่ค้า เพื่อเก็บรักษาสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

          4) การจัดการความสัมพันธ์ เช่น เพื่อวางแผน ดำเนินการ และจัดการความสัมพันธ์ (ตามสัญญา) กับคู่ค้าทางธุรกิจ (เช่น โดยการทำธุรกรรมและการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ การชำระเงิน การบัญชี การตรวจสอบ การเรียกเก็บเงิน จัดเตรียมการขนส่งและการส่งมอบ) เพื่อให้บริการสนับสนุนและติดตามและบันทึก เพื่อมอบสิทธิพิเศษและข้อเสนออื่น ๆ แก่คุณ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมจากความพึงพอใจของคุณ เพื่อจัดการและจัดการกับข้อร้องเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คุณในการจัดงาน/การเดินทางในต่างประเทศ และขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า เพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบของเราและแอปพลิเคชันอื่น ๆ

          5) การวิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจ เช่น เพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมิน การสำรวจและการประเมินผล รายงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการของเรา และผลการดำเนินงานของคุณหรือคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์และบริการ

          6) ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางธุรกิจที่สมเหตุสมผล: รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การจัดการภายใน การฝึกอบรม คุณภาพการให้บริการ การตรวจสอบ การรายงาน การส่งหรือการยื่น การประมวลผลข้อมูล การควบคุมหรือบริหารความเสี่ยง สถิติ การวิเคราะห์และการวางแผนความนิยม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงกัน

          7) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุน เช่น เพื่อให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมช่วยเหลือ เพื่อสร้างและรักษาโปรแกรม (code) และโปรไฟล์ให้กับคุณ เพื่อจัดการการเข้าถึงระบบใด ๆ ที่เราอนุญาตให้คุณเข้าถึง เพื่อลบบัญชีที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อใช้การควบคุมทางธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจของเราสามารถดำเนินการได้ เพื่อให้เราสามารถระบุและแก้ไขปัญหาในระบบของเรา เพื่อรักษาระบบของเราให้ปลอดภัย เพื่อดำเนินการพัฒนา ระบบ การดำเนินการ การดำเนินงาน และการบำรุงรักษา

          8) การรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบระบบ: เช่น เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และเข้าถึงการควบคุมและบันทึก (log) เพื่อตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และอินเทอร์เน็ต เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้องกันและการแก้ไขอาชญากรรม การบริหารความเสี่ยงและการป้องกันการฉ้อโกง

          9) การปฏิบัติตามนโยบายภายในและกฎหมาย: เช่น เพื่อดำเนินการสืบสวน จัดการข้อร้องเรียน ป้องกันอาชญากรรมหรือการฉ้อโกง ติดต่อประสานงานและโต้ตอบ และตอบสนองต่อหน่วยงานของรัฐ ศาล หรือศาล นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดการข้อพิพาท การจัดทำ การดำเนินการ หรือการป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

          10) วัตถุประสงค์อื่น ๆ:เพื่อลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตน เพื่อจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเรา เพื่อตรวจสอบการฉ้อโกง เพื่อจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

          ในกรณีที่เราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายกำหนด หรือสำหรับการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับคุณหรือคู่ค้าทางธุรกิจ และคุณไม่สามารถให้ข้อมูลนั้นเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ข้างต้น

 1. บุคคลที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้

          เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ภายใต้ประกาศนี้ให้กับบุคคลที่สามต่อไปนี้ ซึ่งคุณสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลเหล่านี้เพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่บุคคลเหล่านี้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

          1) กลุ่มบริษัท BMW: เราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อย่างเป็นทางการของบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทของ BMW (ซึ่งรวมถึงบริษัททั้งในประเทศไทยและต่างประเทศภายใต้ BMW AG) ซึ่งร่วมมือกันและต่างให้บริการลูกค้าและให้บริการระบบต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงบริการและระบบที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้หรืออนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยบริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่มบริษัทของ BMW ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศนี้ นี่จะช่วยให้บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัทของ BMW สามารถใช้ความยินยอมที่เราได้รับมาหรือฐานอื่นทางกฎหมาย

          2) ผู้ให้บริการของเรา: เราอาจใช้บริการบริษัท ตัวแทน หรือผู้รับจ้างอื่นเพื่อให้บริการต่าง ๆ แทนเราหรือเพื่อช่วยในการจัดหาสินค้าและบริการให้แก่คุณ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการหรือผู้จัดหาสินค้าบริการจากภายนอก ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ (1) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ สื่อดิจิทัล ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัทผู้ให้บริการบำรุงรักษาและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง (3) ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและระบบการชำระเงิน (4) บริษัทที่ให้บริการด้านการวิจัยและสำรวจตลาด (5) บริษัทที่ให้บริการด้านการวิเคราะห์ (6) บริษัทที่ให้บริการด้านการสำรวจ (7) ผู้ตรวจสอบบัญชี (8) บริษัทที่ให้บริการด้านการตลาด สื่อโฆษณา การออกแบบ การสร้างสรรค์ และการสื่อสาร (9) ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (10) บริษัทที่ให้บริการด้านแคมเปญ งานกิจกรรม การจัดงานด้านการตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (11) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร (12) ผู้ให้บริการด้านธุรการจากภายนอก (13) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (14) ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ (15) บริษัทและนายหน้าประกันภัย และ/หรือ (16) ผู้ให้บริการประมูล

          ในระหว่างการให้บริการดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม เราจะให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น และเราจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ เราจะดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการที่เราทำงานด้วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายกำหนด

          3) พันธมิตรทางธุรกิจของเรา: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจของเราเพื่อดำเนินธุรกิจและให้บริการเกี่ยวกับการธนาคาร การเงิน เครดิต เงินกู้ ยานพาหนะ การประกันภัย โทรคมนาคม การตลาด การค้าปลีก การค้าส่ง การเช่าอุปกรณ์ รวมถึงผู้ขายหรือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่เราอาจร่วมเสนอสินค้าหรือบริการ หรือเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการที่เราอาจเสนอให้แก่คุณ

          4) บุคคลภายนอกที่กฎหมายกำหนด: ในบางกรณี เราอาจต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงผู้บังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลอื่นหากเราเชื่อว่ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลที่สาม หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาการทุจริต ความมั่นคง หรือความปลอดภัย

          5) บุคคลภายนอกอื่น ๆ: เช่น ที่ปรึกษา ทนายความ เจ้าหน้าที่เทคนิค ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้รับโอนสิทธิหรือหนี้ สมาคม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

 1. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปต่างประเทศ

          เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่กลุ่มบริษัท BMW AG บุคคลภายนอก หรือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่นอกประเทศไทย โดยเราจะปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) กำหนด และดำเนินมาตรการเพื่อให้การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความปลอดภัย และเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายรับข้อมูลมีมาตรฐานการคุ้มครองที่เหมาะสม หรือข้อยกเว้นอื่น ๆ ที่กฎหมายอนุญาต

 1. เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเพียงใด

          เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมาและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ หากข้อมูลถูกประมวลผลเพื่อหลายวัตถุประสงค์ ข้อมูลนั้นจะถูกลบโดยอัตโนมัติหรือบันทึกไว้ในรูปแบบที่ไม่สามารถติดตามถึงตัวคุณได้เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายแล้ว อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เก็บเป็นระยะเวลา 10 ปีตามหลักอายุความคดีแพ่ง เป็นต้น  

 1. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

          เรารับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจึงได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้สอดคล้องกับกฎหมาย ทันสมัยและปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากลตลอดเวลา เราจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อปฏิบัติตามประกาศนี้ และเน้นย้ำให้บุคลากรของเรา รวมถึงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีหน้าที่ตามกฎหมาย รักษาและเคารพซึ่งความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 1. สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

          ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อยกเว้นตามกฎหมายนั้น ก่อนที่คุณจะใช้สิทธิ เราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนก่อนให้ข้อมูลที่คุณขอ โดยคุณมีสิทธิดังต่อไปนี้

          1) สิทธิในการถอนความยินยอม คุณมีสิทธิถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อสำหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่คุณได้ยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

          2) สิทธิในการเข้าถึง คุณมีสิทธิเข้าถึงหรือขอสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลเกี่ยวกับตัวคุณ รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยว่าบริษัทได้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาได้อย่างไร

          3) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับตัวคุณ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และมีโครงสร้างชัดเจน และมีสิทธิขอให้โอนข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยที่ข้อมูลนี้เป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้แก่เรา (ข) หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยอาศัยความยินยอมของคุณหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับคุณ

          4) สิทธิในการคัดค้าน คุณมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางรายการได้ เช่น คัดค้านไม่ให้ใช้เพื่อทำการตลาดทางตรง

          5) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิขอให้เราลบข้อมูลของคุณหรือทำให้ข้อมูลของคุณเป็นข้อมูลที่ ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

          6) สิทธิในการจำกัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิจำกัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในบางกรณี

          7) สิทธิในการแก้ไขข้อมูล คุณมีสิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราประมวลผล หากข้อมูลนั้นไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน

          8) สิทธิในการร้องเรียน คุณอาจมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ หากคุณเชื่อว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          คุณสามารถใช้สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทตามรายละเอียดท้ายเอกสารนี้ บริษัทอาจจะปฏิเสธคำร้องของคุณเฉพาะกรณีที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น เช่น มีคำสั่งศาลห้าม เป็นต้น และบริษัทจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากบริษัทปฏิเสธคำขอ บริษัทจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้คุณทราบ  

 1. การติดต่อ

          หากคุณมีคำถาม ข้อร้องเรียน การขอเข้าถึง หรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวข้องกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ และ/หรือ ต้องการตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดของคุณอยู่ในความครอบครองของเรา คุณสามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านช่องทางของเรา ดังนี้

          บริษัท เยอรมัน ออโต้ จำกัด

          ที่อยู่: 441 ถนนเทพรัตน  แขวงบางนาเหนือ  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร

          เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: (อีเมล)

          หมายเลขโทรศัพท์:

 

 1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

          เราอาจแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ในกรณีที่แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเหตุผลหลายประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย เป็นต้น โดยเราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านช่องทาง http://www.Company.co.th/business-partner-privacy.