Skip to content Skip to footer

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

บริษัท เยอรมัน ออโต้ จำกัด (“เรา”) ตระหนักถึงความสําคัญในความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผู้ใช้บริการ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือระบบของเรา (รวมเรียกว่า “ลูกค้า” หรือ “คุณ ”) เราจึงได้จัดให้มีประกาศความเป็นส่วนตัว เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของเราในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ที่คุณจะได้รับความคุ้มครองในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ได้กำหนดไว้ เพื่อให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ กิจกรรม และสถานที่อื่น ๆ ทั้งหมดของเราได้อย่างมั่นใจ  

 1. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

         ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาโดยที่ข้อมูลนั้นสามารถระบุตัวบุคคลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

          ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (sensitive data) เช่น ข้อมูลศาสนา ข้อมูลด้านสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ ข้อมูลการจดจำใบหน้า) ประวัติอาชญากรรม เป็นต้น

         เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากคุณ เช่น การติดต่อ การทำสัญญา การใช้บริการ เป็นต้น และอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากแหล่งอื่น เช่น พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทในเครือ หน่วยงานรัฐ เว็บไซต์เครือข่ายสื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น โดยอาจแบ่งประเภทข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังนี้

                    1) รายละเอียดส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ หมู่เลือด สัญชาติ วันเกิด สถานภาพสมรส อาชีพ ตำแหน่งงาน ประเภทธุรกิจ รายได้ ปีที่ทำงาน ข้อมูลที่ระบุในบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายละเอียดใบอนุญาตขับขี่ หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่คล้ายกัน) ข้อมูลบนเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล สูติบัตร ทะเบียนสมรส/หนังสือรับรองการหย่า เอกสารที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ ใบอนุญาตทำงาน หนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัย ทะเบียนบ้าน และโฉนดที่ดิน ข้อมูลทางสังคมวัฒนธรรม ภาพถ่าย บันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บันทึกการสนทนา ข้อมูลประกันชีวิต เอกสารที่เกี่ยวข้องกับวีซ่า ข้อมูลในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประวัติผู้ใช้ (เช่น ข่าวสารที่ได้รับการกำหนดค่า ผู้ให้บริการด้านเสียง) และเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ

                    2) รายละเอียดติดต่อ เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์ รายละเอียดการจัดส่ง ที่อยู่เรียกเก็บเงิน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ที่อยู่อีเมล LINE ID บัญชี Facebook Instagram ID และ ID อื่น ๆ จากเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์   

                    3) รายละเอียดทางการเงิน เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคาร ใบแจ้งยอดธนาคาร จำนวนเงินกู้ รายละเอียดสัญญาทางการเงิน (เช่น จำนวนเงิน ประเภทของสัญญา สถานะของสัญญา เงินดาวน์ บอลลูน ค่างวด ชื่อผู้ค้ำประกัน ระยะเวลาของเงินดาวน์ ชนิดของผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมการจ่ายค่าบอลลูน) รายละเอียดเช็ค บันทึกข้อมูลเครดิต รายละเอียดตราสารทางการเงิน รายละเอียดการฝากเงิน จำนวนภาษี ยอดคงเหลือ ยอดค้างชำระหนี้ งบการเงิน หนังสือรับรองบริษัท รายชื่อ ผู้ถือหุ้น และข้อมูลด้านการเงินอื่น ๆ

                    4) รายละเอียดรถยนต์ เช่น หมายเลขประจำรถยนต์ หมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์ ยี่ห้อ รุ่น ปี สี หมายเลขเครื่องยนต์ หมายเลขตัวถังรถ ประเภทรถยนต์ ระยะทางเป็นไมล์ แบตเตอรี่ แรงดันไฟฟ้า ลักษณะประตูและประตูท้าย ระดับน้ำมัน การสึกหรอของเบรก ข้อมูลตำแหน่งและการเคลื่อน (เช่น เวลา ตำแหน่ง ความเร็ว) ข้อมูลจราจร ข้อมูลสิ่งแวดล้อม ข้อมูลเซ็นเซอร์ (เช่น เรดาร์ อุปกรณ์อัลตราโซนิค ท่าทาง เสียง) รายละเอียดการประกันภัยรถยนต์ ประกันสินเชื่อ การประกันภัยภาคบังคับและการประกันแบบ gap insurance) ค่าซาก (มูลค่าคงเหลือ) ชุดแต่ง/อุปกรณ์ตกแต่ง สมุดคู่มือทะเบียนรถยนต์(bluebook) ราคารถยนต์ วันนัดหมายให้บริการครั้งต่อไป เอกสารการตรวจรถยนต์ รายละเอียดของ ConnectedDrive และการทำงานของ Connected Drive ข้อมูล GPS และตำแหน่งของรถยนต์ รายงานประวัติรถยนต์ หมายเรียกและจดหมายจากตำรวจ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์อื่น

                    5) รายละเอียดธุรกรรม เช่น รายละเอียดการชำระเงิน (ถึงคุณและจากคุณ) วันที่และ/หรือเวลาที่ชำระเงิน จำนวนเงินที่ชำระ รายละเอียดเกี่ยวกับการขอเงินคืน วันที่และสถานที่ซื้อสินค้าหรือบริการ ที่อยู่/วันที่และเวลารับสินค้าหรือจัดส่งสินค้า แบบฟอร์มขอใช้บริการ ใบตอบรับ ลายมือชื่อผู้รับ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ธุรกรรม ประวัติธุรกรรม ตำแหน่งที่ตั้ง สถานะธุรกรรม พฤติกรรมการซื้อ และรายละเอียดอื่นๆ ของสินค้าและบริการที่คุณซื้อ ใบนำฝาก/ใบนำชำระเงิน บัตรชำระเงิน เรื่องร้องเรียนและการเรียกร้อง เวลาที่ต้องการซื้อ และยอดหนี้

                    6) รายละเอียดทางเทคนิค เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (Internet Protocol: IP) และข้อมูล Telemetry

                    7) รายละเอียดด้านพฤติกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรม การดำรงชีวิต ทัศนคติ และข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์อื่นๆ ของคุณ

                    8) รายละเอียดประวัติ เช่น บัญชี ConnectedDrive บัญชี myBMW บัญชี myMINI ชื่อลงทะเบียนเข้าใช้หรือชื่อผู้ใช้ รายละเอียดประวัติ ภาพถ่าย ประวัติการติดต่อ ประวัติการร้องเรียน คำสั่งซื้อที่ผ่านมา ประวัติการสั่งซื้อ ความสนใจของคุณ ความต้องการ คำติชม และคำตอบในแบบสอบถามความพึงพอใจ

                    9) รายละเอียดด้านการตลาดและการสื่อสาร เช่น ตัวเลือกของคุณในการรับข้อมูลทางการตลาดจากเรา บริษัทในเครือ บริษัทย่อย บุคคลที่สาม พันธมิตรทางธุรกิจ และตัวเลือกในการติดต่อสื่อสารของคุณ

                    10) ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลศาสนา ข้อมูลด้านสุขภาพ (เช่น โรคประจำตัว การแพ้อาหาร) ความพิการ ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ ข้อมูลการจดจำใบหน้า) ประวัติอาชญากรรม

                    11) ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญา (เลขที่สัญญา ประเภทสัญญา ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล) แบบฟอร์มการสมัครหรือแบบสอบถาม

 1. ความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

          เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อเข้าสัญญา เพื่อปฏิบัติตามสัญญา หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่เรา เราอาจจะไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้

          กรณีเราได้รับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นใดของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตัวตนหรือการทำธุรกรรมใด ๆ กับเรา เอกสารที่ได้รับอาจจะมีข้อมูลศาสนาหรือข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวอื่น ๆ เราไม่มีนโยบายจัดเก็บจากคุณ ยกเว้นกรณีที่เรามีฐานทางกฎหมายรองรับ ทั้งนี้ เราจะกำหนดวิธีการจัดการตามแนวทางปฏิบัติและเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต เช่น การปกปิด เป็นต้น

          หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่เรา เช่น ชื่อ นามสกุล รายละเอียดที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อฉุกเฉินหรือการทวงถามหนี้ รายได้ของสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น โปรดแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวนี้แก่บุคคลดังกล่าวเพื่อให้รับทราบประกาศและ/หรือขอความยินยอมตามที่จำเป็น

          เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเท่านั้น เราไม่เจตนาเก็บข้อมูลจากลูกค้าที่อายุน้อยกว่า 20 ปี โดยไม่มีความยินยอมของผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนด หรือจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถและบุคคลไร้ความสามารถโดยไม่มีความยินยอมของผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย ในกรณีที่เราทราบว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลใดที่อายุน้อยกว่า 20 ปี โดยไม่มีความยินยอมของผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนด หรือจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถและบุคคลไร้ความสามารถโดยไม่มีความยินยอมของผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย ทั้งนี้ โดยไม่ได้ตั้งใจ เราจะทำการลบข้อมูลนั้นทันทีหรือประมวลผลข้อมูลเฉพาะหากมีฐานทางกฎหมายอื่นที่นอกเหนือจากความยินยอม  หรือดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับข้อมูลดังกล่าวโดยเร็ว

 1. ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

         เราจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ภายใต้ฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้     

                    1) ฐานความยินยอม

                    2) ฐานจดหมายเหตุ/สถิติ/วิจัย

                    3) ฐานระงับอันตรายต่อชีวิต เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

                    4) ฐานจำเป็นในการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญา

                    5) ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

                    6) ฐานปฏิบัติตามกฎหมาย

                    7) ฐานข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

                    8) ฐานจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามสิทธิเรียกร้อง การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

                    9) ฐานจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ (ก) บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม (ข) ประโยชน์สาธารณสุข (ค) การคุ้มครองแรงงานและสังคม (ง) การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอื่น (จ) ประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

                    10) ฐานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต

 1. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

          เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เข้าใช้บริการ เข้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ กิจกรรม และสถานที่อื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

          1) เพื่อจัดหาสินค้าและบริการให้แก่คุณ: เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการความสัมพันธ์ทางสัญญากับคุณ (ซึ่งรวมถึงการลงนามในสัญญา การดำเนินการตามสัญญา) การจองการทดลองขับ การลงทะเบียนให้บริการที่เกี่ยวกับรถยนต์และบริการอื่น ๆ การส่งมอบแพคเกจต้อนรับ รายละเอียดของสัญญา เพื่อสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อประมวลผลคำสั่ง การจัดส่ง การรับ การคืนผลิตภัณฑ์ การคืนเงิน และการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการของคุณ เพื่อให้ข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้า รวมถึงการบำรุงรักษาและการจองการซ่อมรถยนต์ เพื่อให้บริการ BMW ConnectedDrive พื้นฐาน (เช่น teleservice หรือ intelligent emergency call) เพื่อให้บริการ mobility service (ความช่วยเหลือระหว่างทาง) เพื่อออกหลักฐานการซื้อ การจ่ายค่าเบี้ยประกัน การเจรจาประกันภัยและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย เพื่อส่งจดหมายแจ้งเตือนการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเรียกคืนรถ และการให้บริการหลังการขาย

          2) การตลาดและการสื่อสาร: เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาด การทำการตลาดซ้ำ การเข้าหากลุ่มเป้าหมายซ้ำ การจัดส่วนแบ่งการตลาด การติดต่อสื่อสาร การขาย ข้อเสนอพิเศษ การส่งเสริมการตลาด ประกาศ ข่าว ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอื่นๆ จากกลุ่มบริษัทของเรา และบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ตามที่ท่านได้ระบุความต้องการของคุณไว้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

          3) เพื่อติดต่อและสื่อสารกับคุณ: เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการตลาด การขาย ข้อเสนอพิเศษ การส่งเสริมการขาย ข่าว และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อประมวลผลและอัปเดตข้อมูลของคุณ

          4)  การแนะนำและการปรับเนื้อหาให้เหมาะกับบุคคล: เพื่อแนะนำสินค้าและบริการที่คุณอาจจะสนใจทราบถึง ความต้องการของคุณ และปรับสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับคุณโดยเฉพาะ

          5) เพื่อจัดการความสัมพันธ์กับคุณ: เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณได้รับจากเรา ภายในกลุ่มบริษัทของเรา บริษัทในเครือ บริษัทย่อย หรือจากพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อประมวลผลและอัปเดตข้อมูลของคุณในฐานะสมาชิกของเรา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณในการใช้สินค้าและบริการ เพื่อจัดการกับคำถามที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า คำขอ คำติชม การร้องเรียน การเรียกร้องประกัน ข้อพิพาท หรือค่าสินไหมทดแทน เพื่อจัดการกับปัญหาทางเทคนิค ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค การซ่อมแซมรถยนต์ การรับประกันและค่าความนิยม เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (เช่น แบบสำรวจดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า)

          6) การรวบรวมข้อมูล (profiling) และการวิเคราะห์ข้อมูล: เพื่อวัดความมีส่วนร่วมของคุณกับสินค้าและบริการ เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัยการตลาด การสำรวจ การประเมิน พฤติกรรม สถิติและการจัดประเภท แนวโน้มและรูปแบบการบริโภค เพื่อทำความรู้จักคุณมากขึ้น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจและเพื่อปรับเนื้อหาของเราให้เหมาะกับความชอบของลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้น เพื่อกำหนดประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของเรา เพื่อให้เห็นและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่มีอยู่ และการพัฒนาข้อมูลเชิงคุณภาพ

          7) เพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ สินค้า และบริการ: เพื่อประเมิน พัฒนา จัดการ ปรับปรุง วิจัย และพัฒนาบริการ สินค้า ระบบ และการดำเนินธุรกิจเพื่อคุณและลูกค้าของเราทั้งหมดและภายในกลุ่มบริษัทของ BMW ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อวัดประสิทธิภาพของสินค้าทางกายภาพ ทรัพย์สินดิจิทัล และแคมเปญทางการตลาด เพื่อจัดการกลุ่มเป้าหมาย lead generation และ sales funnel เพื่อรับรองคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อสร้างรายงานแบบรวมและเป็นนิรนาม เพื่อให้เห็นและสามารถแก้ไขปัญหา เพื่อดำเนินโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับพนักงานขาย เพื่อปรับปรุงกระบวนการยื่นคำขอและการขาย

          8) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย: หน้าที่ตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ ซึ่งรวมถึงคำสั่งของหน่วยงานรัฐนอกประเทศไทย และ/หรือ ให้ความร่วมมือกับศาล ผู้มีอำนาจ หน่วยงานของรัฐบาล และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเมื่อเรามีเหตุผลให้เชื่อว่ากฎหมายกำหนดให้เราปฏิบัติดังกล่าวและหากจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กระบวนการ หรือคำสั่งของรัฐบาล เพื่อให้และจัดการกับบริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อออกใบกำกับภาษีหรือแบบยื่นภาษีฉบับเต็ม เพื่อบันทึกและตรวจสอบการติดต่อสื่อสาร เพื่อจัดการกับใบสั่งและภาษีถนน เพื่อเปิดเผยข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด้านภาษี ผู้บังคับใช้กฎหมายด้านบริการทางการเงิน และหน่วยงานรัฐและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ และตรวจสอบหรือป้องกันอาชญากรรม

          9) ธุรกรรมองค์กร: ในกรณีของการขาย การโอน การควบรวม การฟื้นฟูกิจการ หรือกรณีอื่นที่คล้ายกัน เราอาจโอนข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สามหนึ่งฝ่ายหรือมากกว่าในฐานะส่วนหนึ่งของการดำเนินการดังกล่าว

          10) วัตถุประสงค์อื่น ๆ: เพื่อลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตน เพื่อจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเรา เพื่อตรวจสอบการฉ้อโกง เพื่อจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

         

 1. บุคคลที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้

          เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ภายใต้ประกาศนี้ให้กับบุคคลที่สามต่อไปนี้ ซึ่งคุณสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลเหล่านี้เพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่บุคคลเหล่านี้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

          1) กลุ่มบริษัท BMW: เราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อย่างเป็นทางการของบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทของ BMW (ซึ่งรวมถึงบริษัททั้งในประเทศไทยและต่างประเทศภายใต้ BMW AG) ซึ่งร่วมมือกันและต่างให้บริการลูกค้าและให้บริการระบบต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงบริการและระบบที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับ หรืออนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยบริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่มบริษัทของ BMW ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศนี้ นี่จะช่วยให้บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัทของ BMW สามารถใช้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลที่เราได้รับมาหรือฐานอื่นทางกฎหมาย

          2) ผู้ให้บริการของเรา: เราอาจใช้บริการบริษัท ตัวแทน หรือผู้รับจ้างอื่นเพื่อให้บริการต่าง ๆ แทนเราหรือเพื่อช่วยในการจัดหาสินค้าและบริการให้แก่คุณ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการหรือผู้จัดหาสินค้าบริการจากภายนอก ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ (1) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ สื่อดิจิทัล ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัทผู้ให้บริการบำรุงรักษาและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง (3) ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและระบบการชำระเงิน (4) บริษัทที่ให้บริการด้านการวิจัยและสำรวจตลาด (5) บริษัทที่ให้บริการด้านการวิเคราะห์ (6) บริษัทที่ให้บริการด้านการสำรวจ (7) ผู้ตรวจสอบบัญชี (8) บริษัทที่ให้บริการด้านการตลาด สื่อโฆษณา การออกแบบ การสร้างสรรค์ และการสื่อสาร (9) ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (10) บริษัทที่ให้บริการด้านแคมเปญ งานกิจกรรม การจัดงานด้านการตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (11) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร (12) ผู้ให้บริการด้านธุรการจากภายนอก (13) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (14) ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ (15) บริษัทและนายหน้าประกันภัย และ/หรือ (16) ผู้ให้บริการประมูล

          ในระหว่างการให้บริการดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม เราจะให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น และเราจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ เราจะดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการที่เราทำงานด้วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายกำหนด

          3) พันธมิตรทางธุรกิจของเรา: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจของเราเพื่อดำเนินธุรกิจและให้บริการเกี่ยวกับการธนาคาร การเงิน เครดิต เงินกู้ ยานพาหนะ การประกันภัย โทรคมนาคม การตลาด การค้าปลีก การค้าส่ง การเช่าอุปกรณ์ รวมถึงผู้ขายหรือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่เราอาจร่วมเสนอสินค้าหรือบริการ หรือเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการที่เราอาจเสนอให้แก่คุณ

          4) บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อย่างเป็นทางการที่คุณเลือก หรือที่อยู่ใกล้คุณ เพื่อให้บริการของเราแก่คุณ

          5) บุคคลภายนอกที่กฎหมายกำหนด: ในบางกรณี เราอาจต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงผู้บังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลอื่นหากเราเชื่อว่ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลที่สาม หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาการทุจริต ความมั่นคง หรือความปลอดภัย

          6) บุคคลภายนอกอื่น ๆ: เช่น ที่ปรึกษา ทนายความ เจ้าหน้าที่เทคนิค ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้รับโอนสิทธิหรือหนี้ สมาคม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

 1. เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเพียงใด

          เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมาและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ หากข้อมูลถูกประมวลผลเพื่อหลายวัตถุประสงค์ ข้อมูลนั้นจะถูกลบโดยอัตโนมัติหรือบันทึกไว้ในรูปแบบที่ไม่สามารถติดตามถึงตัวคุณได้เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายแล้ว อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เก็บเป็นระยะเวลา 10 ปีตามหลักอายุความคดีแพ่ง เป็นต้น  

 1. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

          เรารับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจึงได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้สอดคล้องกับกฎหมาย และทันสมัยและปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากลตลอดเวลา เราจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อปฏิบัติตามประกาศนี้ และเน้นย้ำให้บุคลากร รวมถึงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีหน้าที่ตามกฎหมาย รักษาและเคารพซึ่งความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 1. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปต่างประเทศ

          เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่กลุ่มบริษัท BMW AG บุคคลภายนอก หรือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่นอกประเทศไทย โดยเราจะปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) กำหนด และดำเนินมาตรการเพื่อให้การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความปลอดภัย และเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายรับข้อมูลมีมาตรฐานการคุ้มครองที่เหมาะสม หรือข้อยกเว้นอื่นๆ ที่กฎหมายอนุญาต เราจะขอความยินยอมจากคุณเมื่อกฎหมายกำหนดว่าการโอนข้อมูลออกนอกประเทศนั้นต้องได้รับความยินยอม

 1. คุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

          หากคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางรายการจากคุณโดยอัตโนมัติโดยใช้คุกกี้สำหรับประวัติการเข้าชม คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์จะคัดลอกเข้าสู่ฮาร์ดดิสก์ของคุณ คุกกี้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณและไม่มีไวรัสใดๆ ตามกฎแล้ว จะมีการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเราเป็นเวลาเท่าที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของเราเพื่อการประเมินทางสถิติโดยไม่ระบุชื่อและเพื่อปรับปรุงคุณภาพการใช้งาน ในบางครั้งอาจมีการใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นในบางส่วนของเว็บไซต์ คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบหากคุณเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์เหล่านี้

          นอกจากนี้ เรายังติดตั้งพิกเซลซึ่งเป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ที่เราใช้เพื่อทำความเข้าใจคุณมากขึ้นโดยอาศัยกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของเรา สิ่งนี้จะทำให้เรารู้จักคุณมากขึ้น คุณสามารถปิดการตั้งค่าคุกกี้และพิกเซลได้โดยเข้าไปที่การตั้งค่าของเบราว์เซอร์และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อจำกัดการเก็บรวบรวมข้อมูล

          เมื่อเราใช้โซเชียลปลั๊กอินบนเว็บไซต์ของเราจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ เราใช้โซเชียลปลั๊กอินด้วยวิธีการ คือ เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา โซเชียลปลั๊กอินจะถูกปิดการใช้งาน กล่าวคือ จะไม่มีการส่งข้อมูลไปยังผู้ให้บริการของเครือข่ายเหล่านี้ หากคุณต้องการใช้เครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่ง เพียงแค่คลิกโซเชียลปลั๊กอินเพื่อเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง หากคุณมีบัญชีผู้ใช้ในเครือข่ายดังกล่าวและได้มีการลงชื่อเข้าใช้แล้ว เมื่อคุณเปิดใช้งานโซเชียลปลั๊กอิน เครือข่ายดังกล่าวก็จะสามารถเชื่อมโยงการเข้าชมเว็บไซต์ของเรากับบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ หากคุณไม่ต้องการเช่นนั้น โปรดลงชื่อออกจากเครือข่ายก่อนใช้งานโซเชียลปลั๊กอิน เพียงเท่านี้ เครือข่ายสังคมนั้นก็จะไม่สามารถเชื่อมโยงการเข้าชมเข้ากับเว็บไซต์ของเรา จนกว่าคุณจะเปิดใช้งานโซเชียลปลั๊กอินที่มีอยู่ เมื่อคุณเปิดใช้งานโซเชียลปลั๊กอิน เครือข่ายนั้นก็จะถ่ายโอนเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้จากเบราว์เซอร์ของคุณโดยตรง ซึ่งได้รวมเนื้อหานั้นมายังเว็บไซต์ของเรา ในกรณีนี้ อาจจะมีการโอนข้อมูลที่ริเริ่มและควบคุมโดยเครือข่ายสื่อสังคมที่เกี่ยวข้องนั้น ในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายสื่อสังคม จะมีการโอนข้อมูลระหว่างเครือข่ายและระบบของคุณ และปฏิสัมพันธ์ของคุณนแพลตฟอร์มนั้นก็จะอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเครือข่ายนั้น

 1. สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

          1) สิทธิในการถอนความยินยอม คุณมีสิทธิถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อสำหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่คุณได้ยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

          2) สิทธิในการเข้าถึง คุณมีสิทธิเข้าถึงหรือขอสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลเกี่ยวกับตัวคุณ รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยว่าบริษัทได้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาได้อย่างไร

          3) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับตัวคุณ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และมีโครงสร้างชัดเจน และมีสิทธิขอให้โอนข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยที่ข้อมูลนี้เป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้แก่เรา (ข) หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยอาศัยความยินยอมของคุณหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับคุณ

          4) สิทธิในการคัดค้าน คุณมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางรายการได้ เช่น คัดค้านไม่ให้ใช้เพื่อทำการตลาดทางตรง

          5) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิขอให้เราลบข้อมูลของคุณหรือทำให้ข้อมูลของคุณเป็นข้อมูลที่ ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

          6) สิทธิในการจำกัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิจำกัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในบางกรณี

          7) สิทธิในการแก้ไขข้อมูล คุณมีสิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราประมวลผล หากข้อมูลนั้นไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน

          8) สิทธิในการร้องเรียน คุณอาจมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ หากคุณเชื่อว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          คุณสามารถใช้สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทตามรายละเอียดท้ายเอกสารนี้ บริษัทอาจจะปฏิเสธคำร้องของคุณเฉพาะกรณีที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น เช่น มีคำสั่งศาลห้าม เป็นต้น และบริษัทจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากบริษัทปฏิเสธคำขอ บริษัทจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้คุณทราบ 

 1. การติดต่อ

          หากคุณมีคำถาม ข้อร้องเรียน การขอเข้าถึง หรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวข้องกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ และ/หรือต้องการตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดของคุณอยู่ในความครอบครองของเรา คุณสามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านช่องทางของเรา ดังนี้

          บริษัท เยอรมัน ออโต้ จำกัด

          ที่อยู่: 441 ถนนเทพรัตน  แขวงบางนาเหนือ  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร

          เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: (อีเมล)

          หมายเลขโทรศัพท์:

 1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

          เราอาจแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ในกรณีที่แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเหตุผลหลายประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย เป็นต้น โดยเราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านช่องทาง http://www.Company.co.th/business-partner-privacy.