Skip to content Skip to footer

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงาน

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงาน

บริษัท เยอรมัน ออโต้ จำกัด (“เรา”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้สมัครงาน พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ นักศึกษาฝึกงาน ผู้รับจ้างทำงาน ตลอดจนบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล (เช่น ผู้ติดต่อฉุกเฉิน บุคคลในครอบครัว บุคคลอ้างอิง) เป็นต้น (รวมเรียกว่า “คุณ”) เราจึงได้จัดให้มีประกาศความเป็นส่วนตัวเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของเราในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ที่คุณจะได้รับความคุ้มครองในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ได้กำหนดไว้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล

          ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาโดยที่ข้อมูลนั้นสามารถระบุตัวบุคคลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

          ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (sensitive data) เช่น ข้อมูลศาสนา ข้อมูลด้านสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ ข้อมูลการจดจำใบหน้า) ประวัติอาชญากรรม เป็นต้น

          เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากคุณ เช่น การลงทะเบียนและการสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์ การทำสัญญาจ้าง การติดต่อทางโทรศัพท์หรืออีเมล Google Login LINE Login Facebook Login เป็นต้น และเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากแหล่งอื่น เช่น เสิร์ชเอนจิน โซเชียลมีเดีย หน่วยงานรัฐ บุคคลอ้างอิง เป็นต้น โดยอาจแบ่งประเภทข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังนี้ 

          1) รายละเอียดส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง สถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร รูปถ่าย

          2) รายละเอียดติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล Line ID

          3) รายละเอียดทางการเงิน เช่น บัญชีธนาคาร เงินเดือน สวัสดิการ

          4) รายละเอียดการทำงาน เช่น ใบอนุญาตทำงาน ข้อมูลการทำงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประวัติการลา ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศของเรา

          5) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP address หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ วิดีโอ ภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV)

          6) ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ข้อมูลศาสนา ข้อมูลด้านสุขภาพ (เช่น โรคประจำตัว การแพ้อาหาร) ความพิการ ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ ข้อมูลการจดจำใบหน้า) ประวัติอาชญากรรม

          7) ข้อมูลอื่น ๆ เช่น การศึกษา การฝึกอบรมสัมมนา ข้อมูลบุคคลอ้างอิง ข้อมูลสมาชิกในครอบครัว

 1. ความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

               เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อเข้าสัญญา เพื่อปฏิบัติตามสัญญา หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่เรา เราอาจจะไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้

          กรณีเราได้รับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นใดของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตัวตนหรือการทำธุรกรรมใด ๆ กับเรา เอกสารที่ได้รับอาจจะมีข้อมูลศาสนาหรือข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวอื่น ๆ เราไม่มีนโยบายจัดเก็บจากคุณ ยกเว้นกรณีที่เรามีฐานทางกฎหมายรองรับ ทั้งนี้ เราจะกำหนดวิธีการจัดการตามแนวทางปฏิบัติและเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต เช่น การปกปิด เป็นต้น

          เราอาจได้รับข้อมูลบุคคลที่สามโดยคุณเป็นผู้ให้ข้อมูลกับเรา เช่น สมาชิกในครอบครัว บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน บุคคลอ้างอิง เป็นต้น โปรดแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แก่บุคคลที่สามดังกล่าว และขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวหากจำเป็น เว้นแต่ว่ามีข้อกำหนดทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามโดยไม่ต้องขอความยินยอม

          เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเท่านั้น เราไม่เจตนาเก็บข้อมูลจากบุคคลที่อายุน้อยกว่า 20 ปี โดยไม่มีความยินยอมของผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนด หรือจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถและบุคคลไร้ความสามารถโดยไม่มีความยินยอมของผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย ในกรณีที่เราทราบว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลใดที่อายุน้อยกว่า 20 ปี โดยไม่มีความยินยอมของผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนด หรือจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถและบุคคลไร้ความสามารถโดยไม่มีความยินยอมของผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย ทั้งนี้ โดยไม่ได้ตั้งใจ เราจะทำการลบข้อมูลนั้นทันที หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะหากมีฐานทางกฎหมายอื่นที่นอกเหนือจากความยินยอม หรือดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับข้อมูลดังกล่าวโดยเร็ว

 

 1. ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

          เราจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ภายใต้ฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้

                    1) ฐานความยินยอม

                    2) ฐานจดหมายเหตุ/สถิติ/วิจัย

                    3) ฐานระงับอันตรายต่อชีวิต เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

                    4) ฐานจำเป็นในการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญา

                    5) ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

                    6) ฐานปฏิบัติตามกฎหมาย

                    7) ฐานข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

                    8) ฐานจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามสิทธิเรียกร้อง การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

                    9) ฐานจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ (ก) บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม (ข) ประโยชน์สาธารณสุข (ค) การคุ้มครองแรงงานและสังคม (ง) การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอื่น (จ) ประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

                    10) ฐานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต

 1. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

          1) บริหารจัดการด้านบุคลากร เช่น การสรรหา การฝึกอบรม การเข้า-ออกเวลาทำงาน การประเมินผลการทำงาน การปรับเปลี่ยนตำแหน่ง

          2) ปฏิบัติตามสัญญาจ้างงาน เช่น การติดต่อสื่อสาร การจ่ายค่าตอบแทน การให้สิทธิลา การให้สวัสดิการ

          3) บริหารจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัย เช่น การตรวจร่างกายประจำปี การฉีดวัคซีน การทำประกันสุขภาพ การป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ

          4) ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การหักภาษี ณ ที่จ่าย การส่งเงินประกันสังคม การทำทะเบียนลูกจ้าง

          5) รักษาความปลอดภัยภายในองค์กรและอาคาร เช่น การบันทึกภาพด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) การทำบัตรพนักงาน การกำหนดสิทธิเข้าถึงระบบของเรา

          6) ดำเนินการตามนโยบายต่าง ๆ เช่น การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อบังคับการทำงาน การบริหารจัดการองค์กร การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

          7) ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย เช่น การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การจัดการด้านวินัย การตรวจสอบการทำงาน การป้องกันอาชญากรรม การดำเนินคดี

          8) วางแผนทางธุรกิจ เช่น การบริหารความเสี่ยง การจัดการภายในองค์กร การวางแผนทางธุรกิจ

          9) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ เช่น การประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลแก่ลูกค้าหรือคู่ค้า

          10) วัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น การเปิดเผยแก่สถาบันการเงินตามที่คุณร้องขอ

 1. บุคคลที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้

          เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้อื่นตามที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ ดังต่อไปนี้

          1) หน่วยงานรัฐ เช่น กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศาล

         2) พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น กลุ่มเรา BMW พันธมิตรการธนาคารการเงิน พันธมิตรการประกันภัย

         3) ผู้ให้บริการ เช่น ผู้ให้บริการฝึกอบรมสัมมนา ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการเก็บรักษาและทำลายเอกสาร ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัย ผู้ให้บริการด้านการตลาด ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

         4) บุคคลภายนอกอื่น ๆ เช่น ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย บุคคลที่คุณร้องขอให้เปิดเผย (เช่น สถาบันการเงิน นายจ้างใหม่) ผู้รับโอนสิทธิหรือหนี้ สมาคม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

 1. ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

          เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ เช่น เก็บไว้ 10 ปีตามอายุความกฎหมายแพ่ง เป็นต้น

 1. สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

           

          คุณมีสิทธิในการดำเนินการภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนก่อนที่จะให้ข้อมูลที่คุณขอ

        1) สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลาในกิจกรรมที่คุณได้ให้ความยินยอมกับเราไว้  

        2) สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) คุณมีสิทธิขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราให้แก่คุณ รวมถึงขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาได้อย่างไร

        3) สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เราจัดทำไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้หรือเปิดเผยได้ด้วยวิธีอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติและมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง

       4) สิทธิคัดค้าน (right to object) คุณมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเวลาใดก็ได้ หากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทำขึ้นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อการตลาดแบบตรง หรือเพื่อการศึกษาวิจัยและสถิติ

       5) สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to erasure/destruction) คุณมีสิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกประมวลผลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเห็นว่าเราหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อคุณได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

       6) สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่เราอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของคุณ หรือกรณีอื่นใดที่เราหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่คุณขอให้เราระงับการใช้แทน

       7) สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) คุณมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

       8) สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) คุณมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามกฎหมาย หากคุณเชื่อว่าเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                    คุณสามารถใช้สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามรายละเอียดท้ายเอกสารนี้ เราอาจจะปฏิเสธคำร้องของคุณเฉพาะกรณีที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น เช่น มีคำสั่งศาลห้าม เป็นต้น และเราจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากเราปฏิเสธคำขอ เราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้คุณทราบ

 1. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

          เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามหลักการรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย โดยเราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมตามที่กฎหมายกำหนดไว้  

 1. ประกาศความเป็นส่วนตัวเว็บไซต์อื่น

          ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับผู้สมัครงาน พนักงาน บุคลากร และบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรบุคคลของเราเท่านั้น หากคุณเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเรา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลนั้น ซึ่งเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

 1. การติดต่อ

          หากคุณมีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอใช้สิทธิตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ คุณสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้

                    ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัท เยอรมัน ออโต้ จำกัด

          441 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

          hr@bmw-germanauto.com

          02-396-1199 ต่อ 111

          เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          ภัสณิชา สิทธิชัยบุญเรือง

          441 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

          Pasnicha.sitthichaiboonruang@bmw-germanauto.com

          099-284-7676                                                                                 

 

 1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

          เราอาจแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือการสื่อสารภายในของเรา

          นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565