Skip to content Skip to footer

ข้อเสนอสุดพิเศษ

อัปเดตล่าสุด

ค้นหา

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัท เยอรมัน ออโต้ จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้บุคลากรและบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัททราบและเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ วัตถุประสงค์           1) เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้บริหาร พนักงาน บุคลากร ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล           2) เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล           3) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคลากร ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ซึ่งมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ขอบเขตการบังคับใช้           นโยบายฉบับนี้ ใช้บังคับกับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรของบริษัท คำนิยาม คำศัพท์ ความหมาย บริษัท บริษัท เยอรมัน ออโต้ จำกัด ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้…

Read More

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงาน

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงาน บริษัท เยอรมัน ออโต้ จำกัด ("เรา") ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้สมัครงาน พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ นักศึกษาฝึกงาน ผู้รับจ้างทำงาน ตลอดจนบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล (เช่น ผู้ติดต่อฉุกเฉิน บุคคลในครอบครัว บุคคลอ้างอิง) เป็นต้น (รวมเรียกว่า "คุณ") เราจึงได้จัดให้มีประกาศความเป็นส่วนตัวเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของเราในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ("ประมวลผล") ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ที่คุณจะได้รับความคุ้มครองในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ได้กำหนดไว้ ข้อมูลส่วนบุคคล           ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาโดยที่ข้อมูลนั้นสามารถระบุตัวบุคคลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ           ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (sensitive data) เช่น ข้อมูลศาสนา ข้อมูลด้านสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลชีวภาพ (เช่น…

Read More

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า บริษัท เยอรมัน ออโต้ จำกัด (“เรา”) ตระหนักถึงความสําคัญในความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผู้ใช้บริการ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือระบบของเรา (รวมเรียกว่า “ลูกค้า" หรือ "คุณ ”) เราจึงได้จัดให้มีประกาศความเป็นส่วนตัว เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของเราในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ("ประมวลผล") ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ที่คุณจะได้รับความคุ้มครองในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ได้กำหนดไว้ เพื่อให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ กิจกรรม และสถานที่อื่น ๆ ทั้งหมดของเราได้อย่างมั่นใจ   เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง          ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาโดยที่ข้อมูลนั้นสามารถระบุตัวบุคคลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ           ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว…

Read More

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ค้า

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ค้า บริษัท เยอรมัน ออโต้ จำกัด (“เรา”) ตระหนักถึงความสําคัญในความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างของเรา เป็นต้น (รวมเรียกว่า “พันธมิตรทางธุรกิจ" หรือ "คุณ ”) เราจึงได้จัดให้มีประกาศความเป็นส่วนตัวเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของเราในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ("ประมวลผล") ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ที่คุณจะได้รับความคุ้มครองในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ได้กำหนดไว้ เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง          ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาโดยที่ข้อมูลนั้นสามารถระบุตัวบุคคลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ           ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (sensitive data) เช่น ข้อมูลศาสนา ข้อมูลด้านสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ ข้อมูลการจดจำใบหน้า) ประวัติอาชญากรรม เป็นต้น          เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากคุณ…

Read More

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับ CCTV

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับ CCTV บริษัท เยอรมัน ออโต้ จำกัด (“เรา”) ใช้อุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการเฝ้าดูแลพื้นที่ภายในและรอบ ๆ อาคาร และสถานที่ เพื่อคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน กรรมการ ผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ผู้มาเยือน หรือบุคคลใด ๆ ทั้งหมดที่เข้ามาในพื้นที่ที่มีการเฝ้าดูแลภายในอาคารและสถานที่ผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (เรียกรวมกันว่า "ท่าน") เราจึงได้จัดให้มีประกาศความเป็นส่วนตัวเพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของเราในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ("ประมวลผล") ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ที่ท่านจะได้รับความคุ้มครองในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ได้กำหนดไว้ ข้อมูลส่วนบุคคล           ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาโดยที่ข้อมูลนั้นสามารถระบุตัวบุคคลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ           เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เมื่อท่านเข้าสู่พื้นที่ที่มีการดูแลด้านหน้าของทางเข้าและภายนอกพื้นที่อาคารของเรา ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และภาพสิ่งของ (เช่น…

Read More

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น บริษัท เยอรมัน ออโต้ จำกัด (“เรา”) ตระหนักถึงความสําคัญในความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของการบริหารองค์กรของเรา เช่น กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ คู่สมรส เป็นต้น (รวมเรียกว่า “ผู้ถือหุ้น" หรือ "คุณ ”) เราจึงได้จัดให้มีประกาศความเป็นส่วนตัวเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของเราในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ("ประมวลผล") ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ที่คุณจะได้รับความคุ้มครองในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ได้กำหนดไว้ เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง          ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาโดยที่ข้อมูลนั้นสามารถระบุตัวบุคคลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ           ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (sensitive data) เช่น ข้อมูลศาสนา ข้อมูลด้านสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ ข้อมูลการจดจำใบหน้า) ประวัติอาชญากรรม เป็นต้น         …

Read More

นโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้ คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กซึ่งถูกคัดลอกลงในฮาร์ดดิสก์ของคุณโดยเว็บไซต์ คุกกี้ไม่ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเสียหายและไม่มีไวรัสใด ๆ ทั้งสิ้น คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ได้ตลอดเวลาผ่านการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณ ตามกฎแล้ว คุกกี้จะถูกใช้บนเว็บไซต์ของเราตามระยะเวลาที่คุณใช้งานเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการทำงานของระบบ การประเมินผลทางสถิติ และการปรับปรุงความง่ายและสะดวกต่อการใช้งานสำหรับผู้ใช้ต่อไป ในบางกรณี คุกกี้อาจถูกใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ในบางส่วนของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในกรณีนี้หากคุณเข้าใช้งานในส่วนที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ประโยชน์ของคุกกี้           ด้วยการรวบรวมคุกกี้ เว็บไซต์จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของลูกค้าในอนาคตได้ ข้อมูลนี้จะถูกใช้โดยบริษัท เยอรมัน ออโต้ จำกัดและบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัดเท่านั้น ดังนั้น การโอนถ่ายข้อมูลคุกกี้จึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ คุกกี้จะบันทึกการตั้งค่าแรกของเว็บไซต์ไว้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้รับค่าที่ตั้งไว้เดิมแต่แรกทุกครั้งที่ใช้งาน หากคุกกี้ถูกลบ การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น ประเภทคุกกี้ที่เราใช้           คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Stricly necessary cookies) ซึ่งมีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา คุณจึงไม่สามารถปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ได้           คุกกี้การวิเคราะห์และวัดผลการทำงาน (Analytic/performance cookies) ซึ่งช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ วัดผล หรือเข้าใจความสนใจของคุณ โดยเราจะใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา…

Read More